"Предел Возможного" Разовский Ю. В. https://www.litres.ru/uriy-viktorovich-razovskiy/predel-vozmozhnogo/